Jaarverslag

Financiële beschouwingen

Begroting 2020

Financiële ruimte

Primitieve begroting

Structureel nieuw beleid - huidig dienstjaar

161

Incidenteel onvoorz.(budgetbevoegdheid bij raad)

15

Incidenteel onvoorz.(budgetbevoegdh. bij college)

45

Realisatie 2020

De door u vastgestelde programmabegroting 2020 resulteerde, na verwerking van het dekkingsplan in een negatief resultaat van € 125.624.

In de loop van het jaar is de gemeenteraad op een tweetal momenten geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en ontwikkeling van de programmabegroting 2020:
1.   Met de 1e tussenrapportage 2020 werd een negatief resultaat voorzien van € 71.239.
  Vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 2020.
2.   Met de 2e tussenrapportage 2020 werd een positief resultaat voorzien van € 184.864.
  Vastgesteld door de gemeenteraad op 5 november 2020.

De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien van € 943.000,-. Dit resultaat is het saldo na bestemming en is beïnvloed door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Over deze toevoegingen en onttrekkingen heeft de raad al eerder besloten. Zowel bij de vaststelling van de begroting 2020 als bij afzonderlijke raadsbesluiten.
Het positief resultaat van de jaarrekening is € 758.000 hoger dan begroot (laatste stand 2e tussentijdse rapportage 2020). In hoofdlijnen wordt dit verschil verklaard door:

Programma 1 Burger en Bestuur

x € 1.000

Extra storting voorziening (oud) wethouders doordat het rentepercentage weer verder gedaald is.

-440

Hogere storting voorziening riolering vooral door minder te verrekenen "fictieve" btw

-142

Voordeel op de afvalkosten door vooral meer baten afvalstoffenheffing

75

Overige kleine verschillen

93

Het voordeel integraal veiligheid vooral door minder kosten projectleider ondermijning

23

Overige kleine verschillen

5

Meer legesopbrengsten bij wegen vanwege grootschalige vervangingen

81

Minder stroomkosten openbare verlichting door vervanging hoge vermogens lampen door LED verlichting

44

Niet gebruikt budget duurzaamheid niet overgeheveld naar 2021

338

Hogere leges bouwvergunningen door meer aanvragen en afgifte Omgevingsvergunning activiteit bouwen

165

Overige kleine verschillen

-13

Storting reserve sociaal domein vanwege overschotten zorgbudgetten via de GR-Peelgemeenten

-234

Overige kleine verschillen

-45

Voordeel sportbeleid vooral vanwege hogere uitkering specifieke uitkering sport (SPUK)

60

Het voordeel van samenkracht en burgerparticipatie wordt onder andere verklaard door onderbesteding

van het budget jongerenwerk (ivm overname Vierbinden geen adequate invulling vacature) en minder

uitgaven voor diverse projectsubsidies en burgerparticipatietrajecten als gevolg van corona

61

Voordeel plustaak jeugd vooral vanwege het nog niet bereiken van de maximumschalen van de

medewerkers en minder scholing vanwege corona

162

Voordeel op Jeugdhulp vooral vanwege investering in een breed sociaal team, zowel in kwantiteit als in kwaliteit

337

Voordeel op WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). In 2020 zijn er minder maatwerkvoorzieningen in het

kader van de Wmo verstrekt. Dit effect is over de volle breedte van de Wmo zichtbaar. Dit wordt deels verklaard

doordat het coronavirus die er mogelijk voor zorgt dat mensen hun hulpvraag uitstellen. Een aanvullende

verklaring is de toegang tot de Wmo, waarin de eigen mogelijkheden van de burger nadrukkelijk worden

besproken conform de intentie van de Wmo (de kanteling-eigen kracht)

138

Overige kleine verschillen

93

Overige kleine verschillen

-42

Totaal

-42

Totaal Programma's

759

In de volgende paragraaf geven we een verschillenanalyse per taakveld en programma van de gewijzigde begroting in vergelijking met de realisatie 2020. In deze verschillenanalyse worden alleen de verschillen gepresenteerd boven de € 15.000.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende saldi in 2020.

Impact van COVID-19 virus
De uitbraak van het COVID-19 virus (Corona) heeft in 2020 een groot effect op de samenleving en inwoners van onze gemeente gehad, en uiteraard ook op de gemeentelijke organisatie. De consequenties voor de gemeenschap en de bedrijfsvoering zijn nader toegelicht in een afzonderlijke paragraaf Corona. Hierin wordt ook verantwoording afgelegd over de (financiële) consequenties van alle steunmaatregelen van het Rijk en de gemeentelijke maatregelen, die getroffen zijn. Wij verwijzen u graag naar deze paragraaf voor nadere informatie hieromtrent.

bedragen x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Lasten programma's

57.662

63.020

61.154

Baten programma's

20.834

26.434

27.531

Saldo programma's

-36.828

-36.585

-33.623

Baten algemene dekkingsmiddelen

34.845

36.303

36.393

Resultaat vóór bestemming

-1.713

-204

2.770

Toevoegingen aan reserves

634

7.857

-11.841

Onttrekkingen aan reserves

2.221

8.246

10.014

Resultaat na bestemming

-126

185

943

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39