Paragrafen

Lokale heffingen en belastingen

Lokale heffingen en belastingen

In deze paragraaf wordt een beeld gegeven bij de realisatie op het gebied van gemeentelijke belastingen. Na een samenvattende tabel volgt de lokale lastendruk, het kwijtscheldingsbeleid en een toelichting per belastingsoort.

In de onderstaande tabel zijn de geraamde inkomsten uit de bijgestelde begroting 2020 vergeleken met de realisatie in 2020.

Begroting

Rekening

Verschil

bedragen x € 1.000

2020

2020

Onroerende-zaakbelasting eigenaren woningen

3.518

3.543

25

Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woning

1.110

1.098

-12

Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning

777

757

-20

Afvalstoffenheffing

1.831

1.950

119

Rioolheffing

1.917

2.001

85

Leges Burgerzaken

217

201

-16

Leges Archief

2

4

2

Leges Invalidenparkeerkaarten

3

6

2

Leges Onderhoud verharde wegen

22

100

78

Leges Omgevingsvergunningen

764

928

165

Leges art. 212 WABO

41

85

44

Leges Bijzondere wetten

10

2

-8

Reclamebelasting

27

27

Totaal lokale heffingen

10.239

10.702

462

Aanduiding belastingdruk per woonruimte
In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de lokale lastendruk per meerpersoonshuishouden in vergelijking tot omliggende gemeenten. Hierbij is gebruik gemaakt van de rapportages door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden (COELO).


Bron: Coelo 2020 Atlas van de lokale heffingen

Berekening lokale belastingdruk

Rekening 2019

Rekening 2020

Uitgangspunten:

gezin met eigen woning, o.b.v. gehanteerde WOZ-waarde

270.000

294.000

Aantal containerledigingen afval:

Grijs 140 ltr

5

6

GFT 140 ltr

5

3

Ontwikkeling lastendruk:

OZB

282

373

Rioolheffing

189

199

Afvalstoffenheffing

164

204

OZB - eigenaren woning

0,104580%

0,126866%

Riool

€ 188,88

€ 198,72

Afvalstoffenheffing - Container grijs 140 lt

€ 10,00

€ 15,00

Afvalstoffenheffing - Container groen 140 lt

€ 1,00

€ 1,25

Afvalstoffenheffing - Vastrecht

€ 73,68

€ 110,52

Voor het samenstellen van de bovenstaande tabel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De weergegeven WOZ-waarden zijn de gemiddelde WOZ-waarden voor de gemeente Laarbeek op basis van Waarstaatjegemeente.nl met als brondata het CBS.
  • Het aantal containerledigingen 2020 is gelijk gehouden aan de uitgangspunten in de begroting 2020.
  • De lokale berekening afvalstoffenheffing wijkt af van de berekening door COELO. COELO hanteert cijfers van het CBS over gemiddeld aanbod rest- en gft-afval per inwoner. Deze gegevens zijn minder actueel.

Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen te verlenen. Door de gemeenteraad is besloten dat voor de volgende belastingen een verzoek om kwijtschelding kan worden ingediend:

  1. Rioolheffing;
  2. Afvalstoffenheffing;
  3. Onroerende-zaakbelasting gebruikersbelasting.

De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is in overeenstemming met de Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990. Deze uitvoeringsregeling is met 2 punten beperkt door gemeentelijk beleid:

  1. Bij kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt maximaal een bedrag terugbetaald van € 313,02 (hoogte bedrag in 2020). Dit maximumbedrag is opgenomen om te voorkomen dat belastingplichtigen die in aanmerking komen voor kwijtschelding hun containers onnodig laten ledigen en te stimuleren om door te gaan met het scheiden van afvalstoffen.
  2. Er wordt alleen kwijtschelding verleend aan natuurlijke personen.
Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39