Balans

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verstrekken van garanties

In de financiële verordening gemeente Laarbeek 2014 staat in artikel 9 (financieringsfunctie), lid 4, dat het verstrekken van leningen en garanties uitsluitend wordt gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële  participaties bedingt het college, indien mogelijk, zekerheden.

Het college motiveert in zijn besluiten het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

Het niet in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantiestellingen:

Verstrekt aan

Aard

Restant-
schuld bij
overname

Restant
risicobedrag
1-1-2020

Restant
risicobedrag
31-12-2020

Betalingen gedurende
2020

Stichting Woonpartners

garantstelling

10.500

5.250

5.250

0

WoCom

garantstelling

98.394

41.458

36.759

0

Garantstellingen

46.708

42.009

0

Langlopende contracten

Binnen de gemeente zijn diverse langlopende contracten afgesloten. Contracten worden vastgelegd in het zaaksysteem

E-Suite. Middels signalering worden contractbeheerders op de hoogte gebracht van de einddatum van contracten.

Risico's van het niet tijdig beeindigen van contracten en overeenkomsten worden hierdoor beperkt.

Onderstaand zijn de langlopende overeenkomsten opgenomen met een jaarbedrag van € 10.000 en hoger

Software applicaties

64.000

Doorlopend

Netwerkbeheer (gas en elektra)

PxQ

Onbepaalde tijd

Leverancier gas en elektriciteit

PxQ

1-1-2022

Leerlingenvervoer

PxQ

31-8-2021

Multifunctionals (printers) lease

PxQ

30-9-2025

Schoonmaak

101.000

30-9-2024

Hardware

25.000

1-7-2023

Accountantsdiensten

33.500

1-6-2022

Verzekering

25.000

1-1-2024

Postdiensten

20.000

31-5-2021

Webcast

10.000

10-12-2024

Publicatiediensten

10.000

2-3-2022

Beveiliging

10.000

1-1-2022

Totaal langlopende contracten

298.500

Overige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Voorschotten TOZO regeling
De van het Rijk ontvangen voorschotten voor de uitvoering van de TOZO regeling zijn door de gemeente Laarbeek volledig doorbetaald aan Senzer. Ten laste van de ontvangen voorschotten in 2020 (totaal € 4,65 mln) is door Senzer een bedrag van € 1,85 mln in 2020 besteed aan TOZO uitkeringen en uitvoeringskosten. Het restantbedrag van € 2,8 mln betreft een vooruitontvangen bedrag voor de uitvoering van TOZO in komende begrotingsjaren. Een eventueel overschot op deze voorschotten dient naar verwachting terugbetaald te worden aan het Rijk. Deze verplichting is tot uitdrukking gebracht in de jaarrekening van Senzer, echter de afrekening van de TOZO voorschotten met het Rijk loopt formeel via de gemeente Laarbeek. De verplichting aan het Rijk ad € 2,8 mln en daarmee corresponderende vordering op Senzer voor eenzelfde bedrag zijn in de balans van de gemeente Laarbeek niet tot uitdrukking gebracht. Voor de gemeente verloopt de uitvoering van TOZO via Senzer budgetneutraal.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39