Overzicht van Baten en Lasten

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

De jaarrekening 2020 laat een positief resultaat zien van -/- € 943.000,-. Dit resultaat is het saldo na bestemming die beïnvloed wordt door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Over deze toevoegingen en onttrekkingen heeft de raad al eerder besloten, zowel bij de vaststelling van de begroting als bij afzonderlijke raadsbesluiten.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de verschillende saldi na de 2e tussentijdse rapportage 2020.

bedragen in €

Omschrijving

Voor-/nadeel

Incidenteel

Programma 1

Actualisering pensioenvoorziening wethouders

Nadeel

-440.000

Rekenkamercommissie

Voordeel

36.100

Riolering

Nadeel

-217.000

Afval

Voordeel

92.000

Programma 2

Integraal Veiligheidsbeleid

Voordeel

23.000

Programma 3

Onderhoud verharde wegen

Voordeel

81.000

Openbare verlichting

Voordeel

44.000

Openbaar groen

Voordeel

30.000

Bos-, natuur en landschapsbeheer - beheersovereenkomst

Voordeel

27.000

Bos-, natuur en landschapsbeheer - herplantplicht

Nadeel

-25.000

Landschapbeleid

Voordeel

313.000

Boombeheer - uitvoering bomenvervangingsplan

Voordeel

169.000

Duurzaamheid

Voordeel

338.000

Ontsmetting en ongediertebestrijding

Nadeel

-43.000

Kapitaallasten investeringsbudget Uitwerking visie duurzaamheid

Nadeel

-27.000

Geluidssanering

Voordeel

61.600

Bijdrage ODZOB

Nadeel

-75.000

Kapitaallasten investeringsbudget Visie buitengebied

Voordeel

91.000

Kapitaallasten investeringsbudget De blauwe poort

Voordeel

169.000

Kapitaallasten investeringsbudget Reconstructie en geb plannen

Voordeel

84.000

Woonwagencentra

Nadeel

-38.000

Meer leges bouwvergunningen

Voordeel

165.000

Programma 4

Centramanager

Voordeel

19.000

Innovatiehuis De Peel

Voordeel

41.500

Grondexploitatie

Voordeel

1.036.000

Recreatie en toerisme

Voordeel

24.000

Bijzondere bijstand

Nadeel

-25.000

Maatwerkregeling

Nadeel

-39.000

Algemene bijdrage Senzer

Voordeel

28.000

Wet sociale werkvoorziening

Nadeel

-25.000

Re-integratie

Voordeel

48.000

Programma 5

Kapitaallasten investeringsbudget Splitsing 4 schoolwoningen

Voordeel

16.500

Sport

Voordeel

26.000

Specifieke uitkering sport

Voordeel

34.000

Kunstzinnige vorm

Voordeel

22.000

Kapitaallasten investeringsbudget Kunst als verbinding

Voordeel

15.000

Samenkracht en burgerparticipatie

Voordeel

61.000

Lagere kosten voor plustaak jeugd

Voordeel

162.000

Wijziging bekostiging inkoop jeugdhulp

Voordeel

80.000

Stelpost jeugd

Voordeel

95.000

Volksgezondheid

Voordeel

25.000

Voorziening voor gehandicapten (materiaal)

Voordeel

66.000

Eigen bijdrage Wmo

Nadeel

-31.000

Maatwerkdienstverlening 18+

Voordeel

103.000

Meer gebruik van PGB jeugd

Nadeel

-31.000

Minder inzet individuele voorzieningen jeugdhulp

Voordeel

193.000

Programma 6

Automatisering

Nadeel

-74.000

Personeelskosten

Voordeel

7.000

Uitkering gemeentefonds

Voordeel

21.000

Kapitaallasten algemeen

Nadeel

-122.000

Reservering voor structureel nieuw beleid

Voordeel

78.000

Algemene baten en lasten

Nadeel

-25.000

Vennootsschapsbelasting

Voordeel

120.000

Onroerende zaakbelasting woningen

Voordeel

25.000

Onroerende zaakbelasting niet-woningen

Nadeel

-33.000

Totaal

2.799.700

In de programmaverantwoording van deze jaarstukken zijn per programma en onderliggende taakvelden de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting uitgebreid toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39