Overzicht van Baten en Lasten

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Onderstaande tabel geeft de structurele reservemutaties per programma weer.

        Begroting 2020

Rekening

bedragen x € 1.000

Primitief

Gewijzigd

2020

Stortingen in reserves

-185

-185

Woon- en leefklimaat

-185

-185

Onttrekkingen aan reserves

751

749

750

Burger en bestuur

1

1

1

Woon- en leefklimaat

16

20

20

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

472

466

466

Financiën en bedrijfsvoering

262

262

262

Totaal structurele reservemutaties

751

564

564

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39