Overzicht van Baten en Lasten

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging

Realisatie

Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma

1

Burger en bestuur

5.019

5.833

-814

4.764

5.991

-1.227

-255

-158

414

2

Veiligheid

92

1.808

-1.717

78

1.767

-1.689

-13

41

-28

3

Woon- en leefklimaat

1.153

8.188

-7.035

1.369

7.013

-5.644

216

1.176

-1.392

4

Economie en werkgelegenheid

18.232

23.467

-5.235

19.515

23.619

-4.105

1.283

-153

-1.130

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

1.274

16.383

-15.110

1.273

15.495

-14.223

-1

888

-887

6

Financiën en bedrijfsvoering

133

178

-46

-96

-103

7

-229

282

-53

Totaal programma's

25.902

55.858

-29.956

26.902

53.782

-26.880

1.000

2.076

-3.076

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

30.927

30.927

30.947

30.947

21

-21

Belastingen Overig

27

27

27

27

OZB niet-woningen

1.887

1.887

1.855

1.855

-33

33

OZB woningen

3.518

3.514

3.543

3.539

25

-25

Treasury

26

26

26

26

Totaal algemene dekkingsmiddelen

36.385

36.381

36.397

36.393

12

-12

Ondersteuning organisatie

533

7.161

-6.629

628

7.372

-6.743

96

-210

114

Onvoorzien

78

-78

78

-78

Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten

62.820

63.023

-204

63.928

61.158

2.770

1.108

1.866

-2.974

Toevoeging/onttrekking aan reserves

1

Burger en bestuur

52

38

14

52

38

14

2

Veiligheid

4

-4

4

-4

3

Woon- en leefklimaat

2.040

795

1.245

1.431

963

468

-610

-167

777

4

Economie en werkgelegenheid

153

991

-837

2.540

4.787

-2.246

2.387

-3.796

1.409

5

Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

667

661

7

631

661

-30

-36

36

6

Financiën en bedrijfsvoering

5.332

5.367

-35

5.360

5.388

-28

28

-21

-7

Totaal mutaties reserves

8.246

7.857

389

10.014

11.841

-1.827

1.768

-3.984

2.216

Gerealiseerd resultaat

71.065

70.880

185

73.942

72.999

943

2.877

-2.118

-758

Analyse begrotingsafwijkingen

Hiervoor is reeds per programma en voor algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen tussen de realisatie en de begrotingscijfers na wijziging.

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Op grond van BBV-artikel 28, lid a, moet in de toelichting op de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en

programmarekening worden gemaakt. Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet (GW) zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten en daarmee

overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van deze onrechtmatige relevantie van deze lasten is het criterium "passend binnen het door

de raad uitgezette beleid" van belang. In geval van strijd met een wettelijke bepaling of met een door de raad genomen beslissing, is duidelijk dat e.e.a. niet

"passend" is. Maar voor vele andere situaties is dit minder duidelijk. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeenteraad nader omschrijft op welke wijze dan wel

onder welke omstandigheden overschrijdingen op grond van begrote lasten als "passend binnen het door de raad uitgezette beleid" kunnen worden

beschouwd. Naar ons oordeel passen de hiervoor geanalyseerde overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid. De overschrijdingen van de lasten

op de programma's passen dan ook binnen het goedgekeurde beleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39