Balans

Balans 31-12-2020

bedragen x € 1.000

ACTIVA

31-12-2020

31-12-2019

VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

34

18

Kosten sluiten geldleningen

12

17

Kosten onderzoek en ontwikkeling

16

1

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

5

MATERIËLE VASTE ACTIVA

52.283

51.254

Investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

10.974

10.694

Overige investeringen met een economisch nut

35.289

35.748

Strategische gronden

2.485

1.754

Investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut

3.423

3.058

In erfpacht uitgegeven gronden

112

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

1.929

1.981

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

54

54

Leningen aan deelnemingen

Leningen aan overige verbonden partijen

Overige langlopende leningen

18

44

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

1.857

1.882

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

17.669

22.989

Overige gronden

Overige grond- en hulpstoffen

1

5

Onderhanden werk

17.667

22.984

UITZETTINGEN

8.263

8.961

Vorderingen op openbare lichamen

3.396

3.377

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

3.672

3.093

Overige vorderingen

194

930

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

1.000

1.561

LIQUIDE MIDDELEN

15

7

Bank

Kas Burgerzaken

15

7

OVERLOPENDE ACTIVA

7.985

5.808

Vooruitbetalingen

2.964

2.350

Nog te ontvangen bedragen

5.020

3.459

VLOTTENDE ACTIVA

33.931

37.766

Totaal Generaal Activa

88.177

91.019

PASSIVA

31-12-2020

31-12-2019

VASTE PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

45.172

42.402

Algemene reserve

9.399

5.458

Bestemmingsreserves

34.829

37.783

Saldo van rekening

943

-840

VOORZIENINGEN

7.526

7.651

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.573

2.235

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.394

1.809

Voor derden beklemde middelen

3.559

3.607

VASTE SCHULD

25.692

30.028

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin. instellingen

25.672

29.967

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

Waarborgsommen

19

61

VLOTTENDE PASSIVA

VLOTTENDE SCHULD

7.655

8.920

Overige kasgeldleningen

3.000

5.000

Banksaldi

339

-93

Overige schulden

4.316

4.013

OVERLOPENDE PASSIVA

2.132

2.018

Kruisposten

Vooruit ontvangen bijdragen Rijk

27

73

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid

15

26

Overige overlopende passiva

2.072

1.902

Vooruit ontvangen bedragen overig (niet-overheid)

18

18

VLOTTENDE PASSIVA

9.788

10.938

Totaal Generaal Passiva

88.177

91.019

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2021 09:36:59 met de export van 07/13/2021 09:24:39